Petycje - Komenda Miejska Policji w Krośnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).


Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie. W przypadku braku właściwości Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Petycja powinna zawierać:
1.    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
2.    wskazanie adresata petycji,
3.    wskazanie przedmiotu petycji,
4.    petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.


Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.


Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.


Petycje można składać:
•    listownie na adres:  Komenda Miejska Policji w Krośnie
                               ul. Lwowska 28
                               38-400 Krosno
•    doręczyć osobiście: do sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie
                               ul. Lwowska 28
                                38-400 Krosno
(od pon. do pt. w godzinach od 7.30-15.30) 
•    faksem – na numer: 47 828 33 19
•    za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kmp.krosno@rz.policja.gov.pl


Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

POUCZENIA RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Krośnie, ul. Lwowska 28, 38-400 Krosno.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

- adres: ul. Lwowska 28, 38-400 Krosno,
- e-mail: iod.krosno@rz.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KMP w Krośnie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

Petycje wniesione do Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

Odpowiedzi na petycje.

Metryczka

Data publikacji : 15.09.2015
Data modyfikacji : 13.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Buczyński Zespół do spraw Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Buczyński
do góry