Dostęp do zasobów archiwalnych

ZASÓB ARCHIWALNY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KROŚNIE

Zasób archiwalny zgromadzony w składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w Krośnie,  przydatny dla badaczy naukowych, to w szczególności szeroko rozumiana dokumentacja zawierająca różnego rodzaju księgi, rejestry, kartoteki, druki urzędowe. W archiwum znajdują się m. in. dokumenty z okresu Polski Ludowej, świadczące o wszelkich zmianach ustrojowych, rozwoju gospodarki regionu oraz stosunkach społecznych na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Jednym z podstawowych zadań składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w Krośnie jest obsługa własnej instytucji poprzez gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentów, ponadto wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend, kopiowania, przetwarzania, a także przekazywania danych przy użyciu różnych systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych. Równie ważnym zadaniem jest udostępnianie materiałów archiwalnych i prowadzenie działalności informacyjnej.

Zasób archiwalny zgromadzony w składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w Krośnie podporządkowany jest archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, które podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i obejmuje akta wytworzone od 1953 roku do chwili obecnej.

Dokumentację zgromadzoną w składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w Krośnie udostępnia się do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.

Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna;
 • wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą;
 • cel i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

Wnioski o udostępnienie należy kierować na adres:

Komendant Miejski Policji w Krośnie

ul. Lwowska 28

38-400 Krosno

 

Udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej następuje poprzez:

 • umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
 • przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
 • przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt.

 

Zakres, formę i sposób korzystania z zasobów archiwalnych określa:

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983, Nr 38, poz. 173);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu
  i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz. 1161);
 • Zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA 08.9.42);
 • Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku
  w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej
  w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95).

Uregulowaniem prawnym dotyczącym opłat za udostępnienia materiałów archiwalnych jest Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 roku.

 

Ograniczenia stosowania RODO

Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie art. 16, 18 ust. 1 lit. a i b oraz 15 ust. 1 i 3 RODO:

 1. prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,
 2. prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych,
 3. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

** zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

Klauzula informacyjna dla wnioskujących o udostępnienie danych z materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 09.10.2019
Data modyfikacji : 31.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Buczyński
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Buczyński
do góry