Programy prewencyjne

Programy prewencyjne realizowane przez Komendę Miejską Policji w Krośnie

Programy prewencyjne realizowane przez Komendę Miejską Policji w Krośnie

PROGRAM PROFILAKTYCZNY  "BEZPIECZNY SENIOR"CELE PROGRAMU:

 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku.
 2. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
 3. Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym.
 4. Ograniczenie skali przestępczości na szkodę osób starszych.
 5. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej osób starszych.
 6. Zapoznanie adresatów programu prewencyjnego ze specyfiką pracy w terenie m. in. pracowników zakładu energetycznego, gazowni, poczty, pracowników socjalnych itp. oraz związanymi z tym m. in. ich uprawnieniami oraz obowiązkami w kontaktach z klientem, petentem.
   

 METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 1. Prowadzenie cyklicznych spotkań z osobami starszymi podczas których poruszane są niżej wyszczególnione kwestie:

a) przybliżenie programu „Niebieska karta”, wskazanie na sytuacje związane z przemocą domową, omówienie możliwości radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
b) omawianie problematyki związanej z:

 • kradzieżami kieszonkowymi,
 • kradzieżami torebki na tzw. „wyrwę”,
 • oszustwami metodą na tzw. „wnuczka”,
 • oszustwami na tzw. „administratora”, „gazownika”, „pracownika administracji” itp.
 •  włamaniami do mieszkań lub domów.

c) podczas prowadzonych przez policjantów spotkań z osobami starszymi promowanie wśród adresatów programu prewencyjnego poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania stwierdzonych przypadków łamania prawa. Promowanie dbałości o wspólne bezpieczeństwo, w szczególności w miejscu zamieszkania.

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „OSTROŻNIE - PIES"

 

CELE:

 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia.
 2. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
 3. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa.
 4. Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym  w dobra osobiste obywateli.
 5. Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli psów łamiących przepisy wymienionych w programie prewencyjnym ustaw – ukształtowanie przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.
 6. Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka otoczenia, które nie będzie rodziło dla niego żadnych zagrożeń.


METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 1. Rozpoznawanie miejsc przebywania psów pozostawionych bez opieki oraz powiadamianie o tym, w zależności od zaistniałej sytuacji odpowiednich podmiotów.
 2. Inspirowanie samorządów lokalnych do podjęcia stosownych uchwał określających zasady trzymania zwierząt, opiekę oraz wyłapywanie zwierząt gospodarskich (psów).
 3. Uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych, kierowników posterunków Policji oraz dzielnicowych wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami i promowanie wśród społeczności lokalnych poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa przez właścicieli psów oraz przez inne osoby w przedmiocie ujętym tym programem. Uwrażliwienie mieszkańców na losy pozostawionych bez opieki psów. Apelowanie do społeczeństwa o powiadamianie odpowiednich instytucji o sytuacjach zagrażających życiu psów oraz osób trzecich.
 4. Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie unikania zagrożeń ze strony psów, bliższego poznania specyfiki zachowania psów, właściwego obchodzenia się z tymi zwierzętami.
 5. Prowadzenie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, rozmów profilaktycznych z właścicielami psów, w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych naruszenia przepisów prawa m. in. w zakresie trzymania psa.
 6. Udział przewodników psów służbowych oraz policjantów realizujących zagadnienia z zakresu prewencji kryminalnej w różnego rodzaju imprezach plenerowych (pokazy tresury psów, bezpiecznych zachowań wobec psów itp.).

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „CYBERBEZPIECZNI”
 

 

 

CEL PROGRAMU:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu poprzez wzrost świadomości prawno- wiktymologicznej adresatów programu.
 2. Uświadamianie adresatom programu profilaktycznego specyfiki zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.
 3. Przedstawienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pedagogom rodzajów cyberzagrożeń (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami mogącymi zaszkodzić młodym internautom, dostęp do treści pornograficznych, niebezpieczne gry, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata  realnego, przestępczość w sieci, nieuczciwość).
 4. Upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 5. Propagowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie.
 6. Zaangażowanie w walkę z cyberprzestępczością i cyberprzemocą społeczeństwa, władz samorządowych, instytucji oraz  mediów.

METODY I FORMY REALIZACJI:

 1. Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie przeciwdziałania cyberzagrożeniom.
 2. Organizowanie spotkań informacyjno - edukacyjnych dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.
 3. Edukacja dzieci i młodzieży pod kątem odpowiedzialności karnej za popełnione czyny karalne (przede wszystkim popełnionych za pomocą Internetu czy  telefonów komórkowych).
 4. Prowadzenie (przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej)  prelekcji    z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat cyberprzemocy.
 5. Organizowanie aktywizujących dzieci i młodzież konkursów z zakresu zapobiegania zjawisku cyberprzemocy oraz promowania bezpiecznych zachowań w sieci.
 6. Opracowanie, wydrukowanie, pozyskiwanie oraz rozpowszechnianie materiałów  informacyjno - ostrzegawczych na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa  w Internecie.
 7. Organizowanie debat społecznych podczas których poruszane będą kwestie związane z bezpieczeństwem w Internecie.
 8. Organizowanie/współorganizowanie szkoleń dla specjalistów ds. nieletnich, profilaktyki i dzielnicowych KMP/KPP województwa podkarpackiego w celu poszerzenia wiedzy na temat cyberzagrożeń i bezpieczeństwa w Internecie.
 9. Opracowywanie komunikatów profilaktyczno-ostrzegawczych dotyczących unikania cyberzagrożeń oraz przeciwdziałania cyberprzestepczości i zamieszczanie ich na stronach internetowych podkarpackiej Policji, w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
 10. Promowanie założeń programu w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
 11. Włączanie się w projekty, inicjatywy realizowane przez inne podmioty; zarówno o zasięgu lokalnym, jak też ogólnokrajowym (np. „Dzień Bezpiecznego Internetu”).

Metryczka

Data publikacji : 03.02.2015
Data modyfikacji : 08.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Paweł Buczyński
Osoba udostępniająca informację:
asp. szt. Paweł Buczyński
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Buczyński
do góry