Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Krośnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 
W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KWP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.
 
 
 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 933) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 
 
Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Główną Policji.

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

 
 
 
Wnioski proszę kierować na adres:
 
Komendant Miejski Policji w Krośnie
ul. Lwowska 28
38-400 Krosno
 
fax. 47 828 33 19, 47 828 33 09
e-mail: kmp.krosno@rz.policja.gov.pl
 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
 
POUCZENIA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Krośnie:

- adres: ul. Lwowska 28, 38-400 Krosno.
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

- Agnieszka Prajsnar
- adres: ul. Lwowska 28, 38-400 Krosno,
- e-mail: iod.krosno@rz.policja.gov.pl.


Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na złożony wniosek w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe:
- będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania takich danych w przypadku konieczności skorzystania z trybu administracyjnego w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wydanie decyzji administracyjnej).

 

Metryczka

Data publikacji : 29.07.2009
Data modyfikacji : 05.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Buczyński Zespół Komunikacji Społecznej KMP Krosno
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Buczyński
do góry